Sistemi kvaliteta

Preduzeće Elkoms doo Beograd se u toku 2010. i 2011. godine opredelilo  da u svoje poslovanje uvede Sisteme kvaliteta koji se sastoje od: Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), Sistema upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) i Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS).
U toku 2011. godine uspešno je izvršena sertifikacija sva tri sistema, i to:
  • Sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008;
  • Sistema upravljanja zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001:2004 i
  • Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema standardu OHSAS 18001:2007.
Sertifikaciju je obavila firma SGS iz Beograda, najveća svetska kompanija za verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju.