Sistemi kvaliteta

Preduzeće Elkoms d.o.o. Beograd se u toku 2010. i 2011. godine opredelilo da u svoje poslovanje uvede sisteme kvaliteta koji se sastoje od: Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), Sistema upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) i Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS). U periodu od 2017. do 2020. godine uspešno je izvršena je tranzicija na nove verzije standarda.
Elkoms d.o.o. Beograd poseduje ISO sertifikate u skladu sa sledećim standardima:
  • Sistemi menadžmenta kvalitetom, prema standardu ISO 9001:2015;
  • Sistemi menadžmenta zaštitom životne sredine, prema standardu ISO 14001:2015 i
  • Sistemi menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, prema standardu ISO 45001:2018.
Sertifikaciju je obavila firma SGS iz Beograda, najveća svetska kompanija za verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju.